Medlemsvillkor

Våra medlemsvillkor

Avtal för medlemskap hos I Balans Idrottscenter Hälsingland AB
ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDLEMSKAP HOS I BALANS IDROTTSCENTER HÄLSINGLAND AB VERSION
2016-12-31

 1. ALLMÄNT
  Följande allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap hos I Balans Idrottscenter Hälsingland AB, 559030-6428
 2. Avtalet gäller mellan den person, nedan kallad medlemmen, som undertecknar avtalet och I Balans
  Idrottscenter Hälsingland AB.
 3. MEDLEMSKAP
  2.1 – Medlemskap i I Balans Idrottscenter Hälsingland AB kan sökas av person som;
  Är myndig eller fått sitt medlemskap godkänt av målsman.
  – Är minst fyllda 15 år vid medlemsavtalets undertecknande.
  – Vid annat förhållande får sin ansökan om medlemskap skriftligen godkänd på medlemsavtalet av
  målsman, god man eller förvaltare.
  – Har ett allmänt hälsotillstånd som enligt bedömning av I Balans Idrottscenter Hälsingland AB:s personal
  ej tillåter träning utan uppenbar risk för ohälsa eller skador.
  2.2 – Medlemskapet är personligt
  Medlemskapet gäller från och med det startdatum som står på I Balans Idrottscenter Hälsingland AB:s
  medlemssida.
  2.3 – I Balans Idrottscenter Hälsingland AB erbjuder medlemskap enligt nedan:
  – Viss bindningstid (1 år alt. 6 månader) vilken medlemsavtalet upphör utan uppsägning (kontantmedlemskap som
  betalas via faktura alt. kontant).
  – Viss bindningstid där minsta bindningstid är 6 månader. Efter 6 månader är medlemskapet giltigt tills vidare (autogiromedlemskap). För denna typ av
  medlemskap gäller 1 kalendermånads uppsägningstid. Det vill säga att medlemmen betalar för
  månaden när medlemsskapt sägs upp samt 1 efterföljande månad. Under denna tid har medlemmen
  tillgång till gymmet enligt rådande avtal.
  2.4 – Ändringar av medlemskapet.
  Återbetalning av erlagd träningsavgift medges endast vid förtida upphörande p.g.a. betydande hälsorisk enligt
  punkt 4.
 4. NYCKELKORT
  Nyckelkortet är personligt och får endast disponeras av medlemmen personligen. Medlemmen förbinder sig
  beträdande nyckelkortet att inte låna ut eller överlåta det till annan person och att snarast anmäla förlust eller
  misstanke om förlust till I Balans Idrottscenter Hälsingland AB. En avgift enligt rådande prislista skall betalas för
  nyckelkortet. Vid förlust av nyckelkort eller vid uppkommen skada som gör kortet obrukbart spärras det av I
  Balans Idrottscenter Hälsingland AB. För utfärdande av nytt nyckelkort tar I Balans Idrottscenter Hälsingland AB
  ut en ny avgift enligt vid tillfället rådande prislista. Medlem som besöker I Balans Idrottscenter Hälsingland AB
  skall alltid dra sitt nyckelkort i kortläsaren vid inpassering. Nyckelkort alltid kunna uppvisas på begäran av I
  Balans Idrottscenter Hälsingland AB:s personal. Om medlem ej kan uppvisa medlemskap genom nyckelkort eller
  giltig legitimation har personal från I Balans Idrottscenter Hälsingland AB rätt att avvisa personen från
  träningsanläggningen.
 5. ANSVAR OCH FÖRSÄKRING
  All träning på egen hand samt under I Balans Idrottscenter Hälsingland AB:s ledning sker på egen risk. Medlem
  ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de kan utöva träningsaktiviteter utan risk för sin hälsa. I
  Balans Idrottscenter Hälsingland AB har rätt att avbryta medlems träning och/eller säga upp medlemskapet, om
  fortsatt träning enligt I Balans Idrottscenter Hälsingland AB egen bedömning kan medföra hälso- eller skaderisk. I
  Balans Idrottscenter Hälsingland AB ansvarar inte heller för vare sig personskador eller andra skador som
  uppkommer p.g.a. olycksfall vid medlemmens träning eller skador som andra medlemmar eller besökare må
  orsaka medlem. I Balans Idrottscenter Hälsingland AB ansvarar inte för och ersätter inte förlust av eller skada på
  saker som medlemmen tar med in i träningscentret. I Balans Idrottscenter Hälsingland AB ersätter dock
  sakskador uppkomna av felaktiga eller undermåliga träningsredskap eller beroende på vårdslöshet eller
  underlåtenhet av I Balans Idrottscenter Hälsingland AB personal. I Balans Idrottscenter Hälsingland AB ansvarar
  inte för indirekta skador såsom utebliven inkomst eller andra dylika förluster. I Balans Idrottscenter Hälsingland

AB ersättningsskyldighet är i samtliga fall begränsat till det belopp som kan ersättas ur företagets
ansvarsförsäkring.

 1. FORCE MAJURE
  I Balans Idrottscenter Hälsingland AB ansvarar inte för hinder i eller begränsning av träningsmöjligheter vilken
  beror på omständighet utanför I Balans Idrottscenter Hälsingland AB:s kontroll och som skäligen inte kunnat
  förutses, undvikas eller övervinnas, såsom brand-, vatten- eller annan större skada på träningscentret, strejk,
  lockout, naturkatastrof eller myndighets beslut.
 2. AVGIFTER OCH BETALNING
  Medlemmen, eller annan person/företag som i medlemsavtalet påtagit sig betalningsansvar i medlemmens ställe,
  betalar engångsavgifter, månadsavgifter och övriga avgifter enligt I Balans Idrottscenter Hälsingland AB vid
  aktuell tid gällande prislista. I samband med beviljande av medlemskap skall medlemmen kontant betala en avgift
  för nyckelkortet. Medlemmen betalar årsavgift för kontantmedlemskap i förskott (20 dagars betalningsvillkor vid
  betalning via faktura) för hela bindningstiden samt månadsavgifter för autogiromedlemskap löpande. Vid
  autogirobetalning betalas medlemskapet i förskott för kommande månad. Under bindningstiden går det inte att
  byta betalningsform. Den första och sista överföringen via autogiro under avtalstiden kan omfatta månadsavgift
  för en period som är längre eller kortare än en hel månad.
  I Balans Idrottscenter Hälsingland AB har rätt att ändra engångsavgifter, månadsavgifter och övriga avgifter.
  Ändring av månadsavgift för autogiromedlemskap gäller dock först en kalendemånad efter prishöjning
  genomförts. Har medlemmen valt betalning av månadsavgift genom medgivande om autogiro och tillräckliga
  medel saknas på medlemmens konto vid dagen för överföring, skickar I Balans Idrottscenter Hälsingland AB en
  påminnelsefaktura. Betalas ej påminnelsefakturan inom den angivna tiden skickas skulden till inkasso. I Balans
  Idrottscenter Hälsingland AB har rätt att kräva medlemmen på faktureringsavgift, påminnelseavgift,
  dröjsmålsränta enligt räntelagen och i förekommande fall kostnader för inkasso.
 3. UPPHÖRANDE AV MEDLEMSAVTAL
  Medlemmen åtar sig betalningsansvaret för den totala avgiften för den avtalade bindningstiden. Medlemskapet
  kan inte, om inte annat avtalas och med undantag av nedan angivna villkor, avslutas innan bindningstiden har
  utgått. Vid medlemskap via autogiro förlängs medlemskapet automatiskt löpande efter bindningstidens utgång.
  Medlemmen kan, efter att avtalad bindningstid för medlemskapet utgått, när som helst sägs upp sitt medlemskap
  med 1 kalendermånads varsel. Vid uppsägning av medlemskapet betalar medlemmen för den månad som
  innefattar datumet för uppsägningen, samt för efterföljande månad. Medlemskapet kan avslutas innan
  bindningstiden utgått i de fall där fortsatt träning innebär en betydande hälsorisk för medlemmen. Begäran om
  avslut ska göras skriftligt och ska styrkas med ett läkarintyg. I dessa fall kan medlemmen, på egen begäran och
  efter godkännande av I Balans Idrottscenter Hälsingland AB, återfå ev. förskottsbetalning för den tid som återstår
  av bindningstiden efter medlemsavtalets normala uppsägningstid. I Balans Idrottscenter Hälsingland AB har rätt
  att stänga av medlemmen för viss tid eller säga upp medlemsavtalet med omedelbar verkan om medlemmen
  bryter mot medlemsavtalet i följande fall och ej efter anmodan av I Balans Idrottscenter Hälsingland AB vidtar
  tillräcklig rättelse: 1) missköter betalning av månadsavgifter och andra avgifter, såsom att betalning trots
  påminnelse inte erlagts senast 30 dagar efter den förfallodag som angivits på faktura. 2) bryter mot säkerhets-
  eller ordningsregler eller anvisningar givna av I Balans Idrottscenter Hälsingland AB:s personal så att risk för
  ohälsa eller personskada för medlemmen eller annan föreligger eller skada på träningsredskap uppstår eller kan
  uppstå. För i de fall I Balans Idrottscenter Hälsingland AB stänger av medlem för viss tid eller säger upp
  medlemsavtal med omedelbar verkan p.g.a. skäl som anges i punkt 1 eller 2 ovan, kvarstår medlemmens
  betalningsansvar för den återstående avtalade bindningstiden
 4. ÄNDRING AV AVTALETS ALLMÄNNA VILLKOR SAMT ÄNDRING I SCHEMA OCH UTBUD
  I Balans Idrottscenter Hälsingland AB har rätt att ändra avtalets allmänna villkor. Vid ändringar i avtalsvillkoren
  kommer I Balans Idrottscenter Hälsingland AB att informera medlemmen om avtalsförändringar via hemsida, mejl
  och via information i lokalen. I Balans Idrottscenter Hälsingland AB förbehåller sig även rätten att göra ändringar i
  öppettider, schemalagd träning samt i lokaler och utrustning.
 5. INFORMATION OCH MEDDELANDEN

I Balans Idrottscenter Hälsingland AB kommer att skicka information till medlemmen främst via mejl till
medlemmens angivna mejladress. Information eller meddelande anses ha nått medlemmen senast en vecka efter
avsändandet. Medlemmen är skyldig att meddela I Balans Idrottscenter Hälsingland AB om förändringar i
medlemmens kontaktuppgifter eller uppgifter för betalning via autogiro.

 1. PERSONUPPGIFTER/GDPR
  I Balans Idrottscenter Hälsingland AB kommer att behandla medlemmens personuppgifter i enlighet med GDPR i
  avsikt att behandla och underhålla medlemskap och medlemsservice. Personuppgifter kommer ej lämnas ut till
  tredje part.
 2. TVIST
  Uppstår tvist mellan medlemmen och I Balans Idrottscenter Hälsingland AB skall parterna i första hand försöka
  komma överens. Kan parterna inte enas så kan medlemmen göra anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden
  om tvisten lämpar sig för nämndens prövning. Medlemmen och I Balans Idrottscenter Hälsingland AB äger dock
  alltid rätt att begära att tvist prövas av allmän domstol.
 3. SÄKERHETS- OCH ORDNINGSREGLER
  Det åligger medlemmen att följa gällande ordningsregler i syfte att undvika tillbud och skador på personer,
  träningsutrustning eller andra föremål samt för att bidra till god ordning på centret. Medlem förbinder sig att
  acceptera följande ordningsregler:
  Aldrig släppa in eller ta med obehöriga personer i lokalen.
  Endast använda inomhusskor i lokalen samt byta om till lämpliga träningskläder. Träning i bar överkropp är ej
  tillåtet.
  Kameraövervakning kan finnas för allas säkerhet.
  Uppträda på sätt som inte stör andra medlemmar eller personal.
  – Efter utförd träning plocka tillbaka utrustning till sin ordinarie plats samt städa upp eventuella rester av
  magnesium
  – Inte inneha eller nyttja otillåtna preparat inklusive dopingklassade eller prestationshöjande medel som
  finns med på WADA:s och RF:s lista över förbjudna dopingpreparat. I Balans Idrottscenter Hälsingland
  AB tar tydligt avstånd från all form av doping. I Balans Idrottscenter Hälsingland AB har rätt att genom
  godkänd tredje part genomföra oannonserade dopingtester. Vid positivt dopingtest ålägger sig I Balans
  Idrottscenter Hälsingland AB rätten att omgående avsluta medlemskap utan återbetalning. Medlemmen
  beläggs dessutom betala en straffavgift á 10 000 SEK samt kostnaden för testtillfälle.
  – Medlem skall kunna visa upp sitt nyckelkort för personal och andra medlemmar för att visa sig vara
  behörig att ha tillträde till lokalen.
  – Om nyckelkortet förloras eller skadas så att det blir tekniskt obrukbart skall detta omgående anmälas till
  I Balans Idrottscenter Hälsingland AB. Ny avgift ska då erläggas.
  – Det är förbjudet för barn- och ungdomar under 15 år att vistas i träningscentret utan målsman eller
  godkännande från personal från I Balans Idrottscenter Hälsingland AB. Barn och ungdomar som med
  tillåtelse får vistas i lokalerna ska ej störa andra medlemmar.
  – Medlem får inte marknadsföra eller sälja egna eller annans varor eller tjänster i I Balans Idrottscenter
  Hälsinglands AB:s lokaler.
  – Endast fysioterapeuter, sjukgymnaster, personliga tränare och instruktörer anställda av I Balans
  Idrottscenter Hälsingland AB får instruera och träna medlemmar.
  – I Balans Idrottscenter Hälsingland AB förbehåller sig rätten att debitera en straffavgift á 1 000 SEK om
  ordningsreglerna bryts. Vidare förbehåller sig I Balans Idrottscenter Hälsingland AB att utöver
  straffavgiften även framställa ersättningsanspråk avseende den skada som medlem har orsakat.